Ενοικιάσεις επαγγελματικών χώρων Καλαμάτα - Elite Real estate

Γραφεία Καλαμάτα | Καταστήματα Καλαμάτα | Επαγγελματικοί χώροι Καλαμάτα | Αποθήκες Καλαμάτα | Αίθουσα Καλαμάτα | Ξενοδοχείο Καλαμάτα

Ενοικιάσεις επαγγελματικών χώρων Καλαμάτα

Δείτε  επαγγελματικούς χώρους προς ενοικίαση στην Καλαμάτα και σε όλη τη Μεσσηνία. Επαγγελματικοί χώροι για γραφείο, κατάστημα, αποθήκη, αίθουσα, ξενοδοχείο, καταλύματα προς ενοικίαση.

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Γραφείο 2 χώροι

Ενεργειακή Κλάση: Η

Εσωτερικός κωδικός: 2323

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κατάστημα – Γραφείο

Ενεργειακή Κλάση: Δ

Εσωτερικός κωδικός: 2310

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Πλησίον πλατείας 23ης Μαρτίου

Ενεργειακή Κλάση: Δ

Εσωτερικός κωδικός: 2294

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Μεσσήνη πλησίον κέντρου

Ενεργειακή Κλάση: Ζ

Εσωτερικός κωδικός: 2297

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κατάστημα // Κοραή // Καλαμάτα

Ενεργειακή Κλάση: Ε

Εσωτερικός κωδικός: 2035

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Τρίοδος Μεσσηνίας

Ενεργειακή Κλάση: Z

Εσωτερικός κωδικός: 2129

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

1η ενοικίαση περιοχή Βέργας

Ενεργειακή Κλάση: Β

Εσωτερικός κωδικός: 2245

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

1η ενοικίαση περιοχή Βέργας

Ενεργειακή Κλάση: B

Εσωτερικός κωδικός: 2243

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

1η ενοικίαση περιοχή Βέργας

Ενεργειακή Κλάση: B

Εσωτερικός κωδικός: 2244

FAQ

Συχνές ερωτήσεις για τους επαγγελματικούς χώρους - εμπορικά ακίνητα

Σήμερα, οι εμπορικές μισθώσεις ρυθμίζονται νομοθετικά από τις διατάξεις του π.δ. 34/1995, όπως έχει τροποποιηθεί με τους ν. 2749/1999, ν. 4242/2014, ν. 4257/2014, ν. 4264/2014, ν. 4335/2015 και ν. 4373/2016. Οι επαγγελματικές μισθώσεις, μετά το νέο νομοθετικώς καθεστώς, διακρίνονται πλέον σε «παλαιές»( προ της 28.2.2014) και «νέες» (μετά την 28.2.2014).

Τα εμπορικά ακίνητα (CRE) είναι ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς ή για την παροχή χώρου εργασίας και όχι χώρου διαβίωσης, που θα συνιστούσε αντ’ αυτού ακίνητη περιουσία κατοικίας. Τις περισσότερες φορές, εμπορικά ακίνητα εκμισθώνονται σε ενοικιαστές για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που παράγουν εισόδημα. Αυτή η ευρεία κατηγορία ακινήτων μπορεί να περιλαμβάνει τα πάντα, από μια ενιαία βιτρίνα έως ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο.
Η διάρκειά τους καθορίζεται κατ΄ αρχήν ελεύθερα από τους συμβαλλόμενους. Αν συμφωνηθεί χρόνος μεγαλύτερος από την τριετία, ισχύει ο μεγαλύτερος, υποχρεωτικά και για τις δύο πλευρές. Αν όμως συμφωνηθεί μικρότερος από την τριετία, ή δεν συμφωνηθεί συγκεκριμένη διάρκεια (μίσθωση αορίστου χρόνου), τότε ισχύει η ελάχιστη τριετής διάρκεια που δεσμεύει και τα δύο μέρη.

(α) Ο εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον ενοικιαστή το μίσθιο κατάλληλο για τη χρήση που συμφωνήθηκε καθώς και να το διατηρεί κατάλληλο καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

(β) Ο εκμισθωτής φέρει τα βάρη του μισθίου (αναγκαίες δαπάνες και έξοδα από φυσικές φθορές)

(γ) Ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να καθορίσει ορισμένο ποσό ως εγγύηση. Η εγγύηση επιστρέφεται στον μισθωτή μετά την λήξη της μίσθωσης.

(δ)  Παρέχεται δικαίωμα στον εκμισθωτή να διαπιστώνει ανά τρίμηνο την καλή και σύμφωνη με τους όρους της μίσθωσης χρήση του μισθίου αυτοπροσώπως, μέσω αντιπροσώπου ή και από εμπειροτέχνη ή πραγματογνώμονα.

(α) Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή μισθωμάτων με τον τρόπο και στο χρόνο που έχει αναγραφεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

(β) Ο μισθωτής οφείλει να χρησιμοποιεί το μίσθιο αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση και το σκοπό που έχει συμφωνηθεί. Η χρήση του ως επαγγελματική στέγη απαγορεύει την χρήση του ως κύρια κατοικία.

(γ) Ο μισθωτής υποχρεούται να μην προκαλεί φθορές που προκαλούνται από υπαιτιότητά του και δεν μπορούν να θεωρηθούν φυσικές φθορές. Σε περίπτωση ζημιών από δική του υπαιτιότητα αποδίδει ο ίδιος τις δαπάνες, ενώ για τις αναγκαίες δαπάνες που κατέβαλλε δικαιούται την απόδοσή τους από τον εκμισθωτή.

(δ) Οι συνήθεις δαπάνες κοινοχρήστων και κάθε άλλη χρηματική οφειλή, που αφορά το μίσθιο και κατά τη συμφωνία τον βαρύνει καταβάλλονται από τον ενοικιαστή. Η καθυστέρηση καταβολής τους έχει τα αποτελέσματα καθυστέρησης του ενοικίου.

Το ύψος του μισθώματος διαμορφώνεται ελεύθερα. Κάθε συμφωνία για το ύψος του μισθώματος αλλά και για την μετέπειτα αύξηση ή μείωσή του είναι νομικά έγκυρη και δεσμευτική και για τα δύο μέρη.

Το χαρτόσημο της επαγγελματικής μίσθωσης είναι 3,6% !

ΝΕΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 28-2-2014):

Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει αυτοδικαίως μόλις περάσει το διάστημα αυτό, ενώ για τη σύμβαση μίσθωσης αορίστου χρόνου χρειάζεται έγκυρη καταγγελία.

Σιωπηρή ανανέωση για αόριστο χρόνο θεωρείται ότι υπάρχει, όταν μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου ο μισθωτής αφενός εξακολουθεί καταβάλει μισθώματα και ο εκμισθωτής αφετέρου δεν εναντιώνεται.

Αν συμφωνηθεί χρόνος μεγαλύτερος από την τριετία, ισχύει ο μεγαλύτερος. Αν όμως συμφωνηθεί μικρότερος από την τριετία, ή δεν συμφωνηθεί συγκεκριμένη διάρκεια (μίσθωση αορίστου χρόνου), τότε ισχύει η ελάχιστη τριετής διάρκεια που δεσμεύει και τα δύο μέρη.

Ο μισθωτής δεν έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει τη μίσθωση λόγω μεταμέλειας με βάση το άρθρο 43 του πδ 34/1995, αφού η διάταξη αυτή δεν ισχύει πλέον για τις νέες μισθώσεις.


ΠΑΛΑΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ 28-2-2014) : Εξακολουθεί να προβλέπεται ελάχιστη διάρκεια τουλάχιστον 12 χρόνια, χωρίς όμως την προβλεπόμενη αυτόματη 4ετή παράταση μετά την παρέλευση άπρακτου του 9μήνου μετά την λήξη της 12ετίας. Η κατάργηση δεν ισχύει για τις μισθώσεις, των οποίων ήδη έχει λήξει το 9μηνο πριν τις 28/2/2014 και συνεπώς παρατάθηκαν αυτόματα στην 4ετία.

Η Εγγύηση στις επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις είναι το ποσό το οποίο είθισται να καταβάλλει ο μισθωτής στον εκμισθωτή κατά την έναρξη της μίσθωσης. Συνήθως, δε, αντιστοιχεί προς συγκεκριμένο αριθμό μισθωμάτων, ενώ ενίοτε αναπροσαρμόζεται ευθέως προς το μίσθωμα καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Η καταβολή του, το ύψος του ή τυχόν αναπροσαρμογή του δεν τυποποιούνται στο νόμο αλλά εκφράζουν την ελεύθερη βούληση των συμβαλλομένων.

el