ZWROT GWARANCJI W PRZYPADKU ODEJŚCIA NAJEMCY PRZED WYGAŚNIĘCIEM UMOWY.

Data

"Kaucja zabezpieczająca" definiowana jest jako kwota pieniężna wpłacana przez najemcę wynajmującemu na początku okresu wynajmu, zazwyczaj stanowiąca wielokrotność miesięcznego czynszu. Depozyt zabezpieczający nie może być wyższy niż dwa czynsze.

Jednostronny Odosobnienie z najemca przed Uzupełnienie uzgodnionej umowy najmu, bez wyraźnej zgody wynajmującego, nie zwalnia go z jego zobowiązań, ani też nie usprawiedliwia Powrót z gwarancja.

"Co dzieje się z kaucją czynszową wpłaconą przez najemcę, jeśli opuści on lokal przed upływem dwuletniego okresu najmu? Czy wynajmujący musi ją zwrócić?"

W codziennej praktyce "zabezpieczenie" w leasingu to kwota pieniężna przekazana leasingodawcy przez leasingobiorcę w celu zapewnienia sprawnego wykonania zobowiązań umownych wynikających z leasingu.

Gwarancja ta jest regulowana, co do jej działania i formy, przez konkretne porozumienia stron, w ramach swobody umów, ponieważ może być uzgodniona w celu zabezpieczenia czynszu lub jako gwarancja (potwierdzająca lub pokrywająca szkody spowodowane niewykonaniem umowy itp.) lub jako klauzula karna lub jako gwarancja umowna.

Zazwyczaj jest ona jednak udzielana jako gwarancja, a w szczególności stanowi zaliczkę na poczet przyszłego długu leasingobiorcy, który może pozostać niespłacony, w którym to przypadku kwota gwarancji zostanie pobrana od leasingobiorcy. W przypadku konkretnej umowy zawsze odnosimy się do warunków umowy najmu. 

Kwota "kaucji zabezpieczającej" musi zostać zwrócona najemcy po umownym lub prawnym wygaśnięciu umowy najmu i wypełnieniu wszystkich jego zobowiązań wobec wynajmującego.

Jeśli odejście najemcy jest spowodowane przyczynami związanymi z nim osobiście, a nie z nieruchomością, i jeśli jako wynajmujący nie zgodziłeś się na przekazanie nieruchomości, możesz zatrzymać tę kwotę w swoich rękach.

W przypadku, gdy jego opuszczenie następuje z przyczyn związanych z problemami - poważnymi brakami lokalu, a zasadniczo nie z winy najemcy, pod warunkiem, że nie ma zaległych rachunków za media lub innych roszczeń wobec niego/niejkwota musi zostać zwrócona poprzez podpisanie odpowiedniego pokwitowania. 

Co z pozostałymi czynszami?

Wcześniejsze opuszczenie lokalu przez najemcę, bez wyraźnej zgody wynajmującego, nie uzasadnia zwrotu kaucji. Najemca może być nawet zobowiązany do zapłaty pozostałego czynszu do końca uzgodnionego okresu najmu lub do czasu nowej umowy najmu nieruchomości.

Więcej
artykuły

pl_PL